اى کاش من مرده بودم و على زنده مى ماند!

من با علی انصاف نداشتم

پس از گذشت سال ها از شهادت امیر المومنین علیه السلام، روزى عدى بن حاتم نزد معاويه رفت. معاويه مى دانست که عدى يکى از ياران قديمى اميرالمؤمنين علیه السلام است، خواست کارى کند که شايد اين دوست قديمى کلمه اى عليه حضرت بگويد، از اين رو گفت: عدى! فرزندانت چه شدند؟!...

 

 

پس از گذشت سال ها از شهادت امیر المومنین علیه السلام، روزى عدى بن حاتم نزد معاويه رفت. معاويه مى دانست که عدى يکى از ياران قديمى اميرالمؤمنين علیه السلام است، خواست کارى کند که شايد اين دوست قديمى کلمه اى عليه حضرت بگويد، از اين رو گفت: عدى! فرزندانت چه شدند؟!

عدى گفت : در رکاب مولايشان على، با تو که در زير پرچم کفر بودى، جنگيدند و کشته شدند.

معاويه : عدى ! على درباره ى تو انصاف داشت!؟

عدى : چطور؟

معاويه : پسران خود را نگهداشت و پسران تو را به کشتن داد.

عدى : معاويه ! من درباره ى على انصاف نداشتم. نمى بايست على امروز در زير خروارها خاک باشد و من زنده بمانم. اى کاش من مرده بودم و على زنده مى ماند!

معاويه که ديد سخنانش اثرى ندارد, گفت : عدى ! الان ديگر کار از اين حرف ها گذشته است چون تو زياد با على بودى دلم مى خواهد،مقدارى از کارهايش را برايم توصيف کنى.

عدى : معاويه ! معذورم بدار!

معاويه : نه , حتماً بايد بگويى !

عدى : حال که بايد بگويم ، آنچه را که مى دانم مى گويم، نه آنچه را که مطابق ميل توست!

آنگاه عدى شروع به سخن گفتن درباره ى امیر المومنین علیه السلام کرد و گفت :

يکى از خصوصيت هاى مولایم اين بود که علم و حکمت از اطرافش مى جوشيد. على شخصيتى بود که در مقابل ضعيف، ضعيف بود و در مقابل ستمکاران نيرومند. با اينکه در ميان ما بى هيچ تکبر و امتياز مى نشست،اما خداوند هيبتى از او در دل مردم قرار داده بود که بدون اجازه اش نمى توانستيم حرفى بزنيم.

مى خواهم منظره اى را که به چشم خود ديده ام ، برايت باز گويم : در يکى از شب ها على را ديدم که در محراب خويش با خدايش به راز و نياز پرداخته و محاسن شريفش را به دست مبارک گرفته، مى گويد : «يا دنيا غرّي غيري » اى دنيا  کسى غير از مرا فريب ده

عدى آنچنان امیر المومنین علیه السلام را وصف کرد که دل سنگ معاويه تحت تاثير قرار گرفت، به طورى که با آستين ، اشک هاى صورتش را پاک کرد ، آنگاه گفت : دنيا عقيم است که مانند على بزايد.

 

علویه؛ ویژه نامه شهادت امیرالمومنین