از "او" چه میدانیم؟ - 2

ایمان به مهدی موعود

آیا همة مذاهب اهل سنت، به عبارت دیگر تمام فرقه­های اسلامی به حضرت مهدی علیه السلام ایمان دارند؟

 

آیا همة مذاهب اهل سنت، به عبارت دیگر تمام فرقه ­های اسلامی به حضرت مهدی علیه السلام ایمان دارند؟

آنچه در کتاب­های اهل سنت در مورد مسئله مهدویت آمده اگر بیشتر از کتاب­های شیعه نباشد کمتر نیست. احادیث بسیاری از پیامبر صلی الله علیه وآله دربارة ظهور، ویژگی­های حکومت، علامات ظهور و خروج آن حضرت و رجعت دوستان و دشمنان او در کتاب­های اهل سنت نقل شد است. تنها فرقی که اهل سنت در این باره با شیعه دارند این است که شیعه طبق روایات معتقد است هم اکنون حضرت مهدی زنده است؛ ولی بعضی از اهل سنت معتقدند که او هنوز به دنیا نیامده است.