دری که بسته نشد

شهریور, ۱۳۹۷ بدون نظر کتابخانه دردانه

حلقه وصل رسالت و امامت

نویسنده: برگرفته از بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی

ناشر: انتشارات مدرسه باقرالعلوم (علیه السلام)

ﺻﺤﯿﻔﮥ ﻗﯿّﻤﻪای ﮐﻪ درﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ، ﻗﻄـﺮه ای از زﻻل ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻋـﺼﻤﺖ ﮐﺒـﺮای الهی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ آدم اﺳﺖ و ﮐﻮﺛﺮ ﺧﺎﺗﻢ، حقیقتی ﮐﻪ ﻗﻠـﺐ و روح رﺳـﺎﻟﺖ و اﺳﺎس ﻧﺒﻮت و ﺛﻤﺮۀ ﺑﻌﺜﺖ و ﺟﻮﻫﺮۀ ﻋﺒﺎدت و ﺣﻠﻘﮥ وﺻﻞ رﺳﺎﻟﺖ و اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ.

او ذات ﺑ ﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﯿـﺎی ﻋﻠـﻮی ﮐﻔـﻮی ﺑـﺮاﯾﺶ ﻧﺒـﻮد و ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﺷﺮاق ﮐﻮاﮐـﺐ اﻣﺎﻣـﺖ و ﻣـﺸﺮق ﻃﻠـﻮع ﺷـﻤﻮس وﻻﯾـﺖ اﺳﺖ. ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﻣﺤﻮر دوران و ﮔﺮدش ﻗﺮون اولی و اﻗـﺮار ﺑـﻪ ﻓـﻀﻠﺶ ﺷـﺮط ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻧﺒﻮت اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ. اوﺳﺖ ام اﻻﺋﻤﺔ اﻟّﻨﺠﺒﺎء، اﻻﻧﺴﯿﺔ اﻟﺤﻮراء، اﻟ ﺼﺪﯾﻘﺔ اﻟکبری، ﺳـﯿ ّﺪﺗﻨﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء.

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺮﺟﻊ و فقیهی اﺳـﺖ راﺳـﺘﯿﻦ ﮐـﻪ ﺳـﺮ ﺑـﺮ آﺳـﺘﺎن وﻻﯾـﺖ ﻋﻠﻮی و ﻋﺼﻤﺖ فاطمی ﺳـﺎﯾﯿﺪه و ﺑـﺮ ﻗﻠّـﮥ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻗـﺪم ﻧﻬـﺎده و ﺧـﺎک آن درﮔـﺎه را ﺗﻮﺗﯿﺎی دﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻈﺮ وﻻﯾﺖ اوﺻﯿﺎ و ﻋﺼﻤﺖ ﻧـﺎﻣﻮس ﮐﺒﺮﯾـﺎ ﻓﺎﺋﺰ ﮔـﺸﺘﻪ و در مکتب رﺳـﺎﻟﺖ و اﻣﺎﻣـﺖ ﺑـﺮ کرسی ﻓﻘﺎﻫـﺖ ﺗﮑﯿـﻪ زده و در ﻣـﺴﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم آل الله ﺑﺎ اﺣﺎﻃﮥ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻮم نقلی و عقلی، ﻣﻌﺎرف ﺑﻠﻨﺪ و اﺳـﺮار ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و رواﯾﺎت ﻧﻮرانی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮاﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در ﺧـﻮر ﻓﻬـﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ و وﻻﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده و از ﭼﻬﺮۀ معانی و ﻣﻌـﺎرف ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﻠﻮﺗ ﭘﺮده ﺑـﺮ اﻧﺪاﺧﺘـﻪ و ﺷـﺒﻨﻤ از درﯾـﺎی ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺧﺎﻧـﺪان ﻋـﺼﻤﺖ را ﺑـﺎ ﺗﻸﻟـﺆ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌـﺎﻧ ﮐـﺸﺎﻧﺪه و ﺑـﺎ ﺧﻄﺎﺑـﮥ دﻟﻨـﺸﯿ ﻦاش ﺻـﺤﯿﻔ ﻪای را از ﻓـﻀﺎﺋﻞ آن ﻧــﺎﻣﻮس ﺑــ ﯽﻫﻤﺘــﺎی ﮐﺒﺮﯾــﺎ و آن ﻟﯿﻠــﺔ اﻟﻘــﺪر اوﺻــﯿﺎ ﺑــﻪ ﺗﻘﺮﯾــﺮ در آورده و ﺷــﻤﻪ ای از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ آن ﺑﺎﻧﻮی ﺷﻬﯿﺪۀ ﭘﻬﻠﻮ ﺷﺴﺘﮥ ﻗﺪ ﺧﻤﯿﺪه را ﺑﺮ ﻫﻤﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ…

دیدگاه خود را ثبت کنید