دری که بسته نشد

شهریور, ۱۳۹۷ بدون نظر کتابخانه دردانه

حلقه وصل رسالت و امامت

نویسنده: برگرفته از بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی

ناشر: انتشارات مدرسه باقرالعلوم (علیه السلام)

ﺻﺤﯿﻔﮥ ﻗﯿّﻤﻪای ﮐﻪ درﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ، ﻗﻄـﺮه ای از زﻻل ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻋـﺼﻤﺖ ﮐﺒـﺮای الهی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ آدم اﺳﺖ و ﮐﻮﺛﺮ ﺧﺎﺗﻢ، حقیقتی ﮐﻪ ﻗﻠـﺐ و روح رﺳـﺎﻟﺖ و اﺳﺎس ﻧﺒﻮت و ﺛﻤﺮۀ ﺑﻌﺜﺖ و ﺟﻮﻫﺮۀ ﻋﺒﺎدت و ﺣﻠﻘﮥ وﺻﻞ رﺳﺎﻟﺖ و اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ.

او ذات ﺑ ﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﯿـﺎی ﻋﻠـﻮی ﮐﻔـﻮی ﺑـﺮاﯾﺶ ﻧﺒـﻮد و ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﺷﺮاق ﮐﻮاﮐـﺐ اﻣﺎﻣـﺖ و ﻣـﺸﺮق ﻃﻠـﻮع ﺷـﻤﻮس وﻻﯾـﺖ اﺳﺖ. ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﻣﺤﻮر دوران و ﮔﺮدش ﻗﺮون اولی و اﻗـﺮار ﺑـﻪ ﻓـﻀﻠﺶ ﺷـﺮط ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻧﺒﻮت اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ. اوﺳﺖ ام اﻻﺋﻤﺔ اﻟّﻨﺠﺒﺎء، اﻻﻧﺴﯿﺔ اﻟﺤﻮراء، اﻟ ﺼﺪﯾﻘﺔ اﻟکبری، ﺳـﯿ ّﺪﺗﻨﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء.

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺮﺟﻊ و فقیهی اﺳـﺖ راﺳـﺘﯿﻦ ﮐـﻪ ﺳـﺮ ﺑـﺮ آﺳـﺘﺎن وﻻﯾـﺖ ﻋﻠﻮی و ﻋﺼﻤﺖ فاطمی ﺳـﺎﯾﯿﺪه و ﺑـﺮ ﻗﻠّـﮥ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻗـﺪم ﻧﻬـﺎده و ﺧـﺎک آن درﮔـﺎه را ﺗﻮﺗﯿﺎی دﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻈﺮ وﻻﯾﺖ اوﺻﯿﺎ و ﻋﺼﻤﺖ ﻧـﺎﻣﻮس ﮐﺒﺮﯾـﺎ ﻓﺎﺋﺰ ﮔـﺸﺘﻪ و در مکتب رﺳـﺎﻟﺖ و اﻣﺎﻣـﺖ ﺑـﺮ کرسی ﻓﻘﺎﻫـﺖ ﺗﮑﯿـﻪ زده و در ﻣـﺴﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم آل الله ﺑﺎ اﺣﺎﻃﮥ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻮم نقلی و عقلی، ﻣﻌﺎرف ﺑﻠﻨﺪ و اﺳـﺮار ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و رواﯾﺎت ﻧﻮرانی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮاﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در ﺧـﻮر ﻓﻬـﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ و وﻻﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده و از ﭼﻬﺮۀ معانی و ﻣﻌـﺎرف ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﻠﻮﺗ ﭘﺮده ﺑـﺮ اﻧﺪاﺧﺘـﻪ و ﺷـﺒﻨﻤ از درﯾـﺎی ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺧﺎﻧـﺪان ﻋـﺼﻤﺖ را ﺑـﺎ ﺗﻸﻟـﺆ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌـﺎﻧ ﮐـﺸﺎﻧﺪه و ﺑـﺎ ﺧﻄﺎﺑـﮥ دﻟﻨـﺸﯿ ﻦاش ﺻـﺤﯿﻔ ﻪای را از ﻓـﻀﺎﺋﻞ آن ﻧــﺎﻣﻮس ﺑــ ﯽﻫﻤﺘــﺎی ﮐﺒﺮﯾــﺎ و آن ﻟﯿﻠــﺔ اﻟﻘــﺪر اوﺻــﯿﺎ ﺑــﻪ ﺗﻘﺮﯾــﺮ در آورده و ﺷــﻤﻪ ای از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ آن ﺑﺎﻧﻮی ﺷﻬﯿﺪۀ ﭘﻬﻠﻮ ﺷﺴﺘﮥ ﻗﺪ ﺧﻤﯿﺪه را ﺑﺮ ﻫﻤﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ…

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *